Skip to main content

10 gode grunner

for at du trenger vannbehandling:

  • Reduserer oppvarmingskostnader
  • Reduserer vedlikeholdskostnader
  • Beskyttelse av varmeanlegg/-kjøleanlegg
  • Fjerner magnetitt og slam
  • Fjerner biofilm som reduserer varmeoverføingsevnen i for eksempel gulvvarme (slimbelegg)
  • Stoppe korrosjon ( rust )
  • Energieffektivisering / god ENØK drift
  • Fjerner dårlig deltaT
  • Unngå at microbobleutskiller tetter seg
  • Lengre levetid for varmepumpe og teknisk varme/-kjøleanlegg

Ved større anlegg starter vi alltid med en vannanalyse med en 3 parts kontroll ( KOMPA ), for å kartlegge hvilket behov hvert enkelt anlegg har ( alle anlegg har ulike behov ).

Dette gjør vi for å igangsette riktige tiltak!

Vannbehandling

Dårlig eller feil vannkvalitet kan gi mange ulike konsekvenser i et vannbårent anlegg.

Konsekvenser som korrosjon og slam/beleggdannelse kan gi drift problemer, økte energiutgifter, uønsket drift stopp, dårlig varmeoverføringsevne og havarerte kompressorer.
Bakteriologisk forurensning og kalkavleiringer kan forårsake store problemer.

Før rens av veksler

Etter rens av veksler

Før rens og vibrering

Etter rens og vibrering

Tilbakeslagssikring

Vann er grunnlaget for alt liv. Derfor må vi beskytte drikkevannet for å hindre forurensing.

Forurenset vann kan utløse både sykdomsutbrudd, helseskader og i ytterste konsekvens dødsfall. Ved å montere tilbakeslagssikring, forebygges faren for tilbakeslag av forurenset væske inn på ledningsnettet. Ventilene dekker alle væskekategorier fra 1 til 5, og rangeres etter forurensningsgraden, hvor 1 er rent upåvirket vann, til 5 som er vann med fare for innhold av bakterier eller virus.

Vi kan installere nye ventiler etter riktige kategori og vedlikeholde/årskontroll av dine eksisterende ventiler.

Væskekategorier

Kategori 1

Vann som skal brukes til drikkevann, og som kommer rett fra en drikkevannsinstallasjon.

Kategori 2

Væske som ikke utgjør noen helsefare. Væske som anses å være egnet til drikkevann, medregnet vann fra drikkevanns installasjon, som kan ha endret smak, lukt, farge eller temperatur (oppvarming eller nedkjøling).

Kategori 3

Væske som utgjør en viss helsefare fordi den inneholder ett eller flere skadelige stoffer*.

Kategori 4

Væske som utgjør helsefare fordi den inneholder ett eller flere giftige eller svært giftige stoffer* eller ett eller flere radioaktive, mutagene eller kreftfremkallende stoffer.

Kategori 5

Væske som utgjør en helsefare fordi den inneholder mikroorganismer eller virus. NS-EN 1717 Beskyttelse mot forurensing av drikkevann i drikkevanns installasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensing ved tilbakestrømming.

* Grensen mellom kategori 3 og 4 er i prinsippet LD 50 = 200 mg/kg kroppsvekt i henhold til EU-direktiv.

Alle ventiler i dette kapittelet er i henhold til NS-EN 1717, og oppfyller dermed kravene i TEK17.